Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
  Download VDO และ
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน
     

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    

การอบรมหลักสู
ตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำ
สูบน้ำ และอากาศอัด

โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม(IEE Project) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำ สูบน้ำ และอากาศอัด รายละเอียดตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
 
1)วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559:การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับผู้ใช้งาน (SSO User Training) ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ 

2)วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอากาศอัดสำหรับผู้ใช้งาน (CaSO User Training) ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ

3)วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 : การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำสำหรับผู้ใช้งาน (PSO User Training) ณ โรงแรม พรินส์ตัน พาร์ค ดินแดง กทม.

4)วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับผู้ใช้งาน (SSO User Training) ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ

5)วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอากาศอัดสำหรับผู้ใช้งาน (CaSO User Training) ณ โรงแรม พรินส์ตัน พาร์ค ดินแดง กทม.

 
**โครงการฯ เปิดรับเฉพาะ
1) ผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรมในรายสาขา อาหารและเครื่องดื่ม (TSIC 10 และ 11) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น อุตสาหกรรมกระป๋องหรือภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น
2) ที่ปรึกษาอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรม**สามารถสมัครได้มากกว่า 2 ท่าน และ 1 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 หลักสูตร**


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
คุณธนันณัฎฐ์ ลาดนอก (เนตร)
โทรศัพท์ 099-194-3330
อีเมล์ training4eng@gmailcom 

เว็บไซด์โครงการwww.emcei.com
(เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)
บริษัท เอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด
226/167 ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120
โทรศัพท์0-2960-0004 กด 0 โทรสาร 0-2960-0004 กด 13 หรือ 15 

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำสำหรับผู้ใช้งาน วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับผู้ใช้งาน วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอากาศอัดสำหรับผู้ใช้งาน วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559

ตารางการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ

ตารางการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำCurrent Pageid = 36