Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
  Download VDO และ
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน
     

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
     
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ บริษัทเอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด

  
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่าง
ในอาคารที่ประสบความสำเร็จ

(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


    
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2559 พพ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ) ซึ่งในหลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับ“ทีมพลังงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการจัดการพลังงาน โดยเน้นการนำเอากรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาดำเนินการประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในองค์กร เข้าใจการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการจัดการพลังงาน และดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ พร้อมด้วย โปรแกรม “Energenius Energy Management Analysis”ช่วยผู้บริหาร และทีมพลังงานในการบริหารพลังงาน (UserID/password ให้ใช้งานฟรี)  ที่ช่วยวิเคราะห์พลังงานเชิงปริมาณ(หา Significant Energy Use: SEU)  และวิเคราะห์พลังงานเชิงคุณภาพ (TSV Energy Chart)  ช่วยในการติดตาม สมรรถนะพลังงาน (Energy Performance Indicators: EnPI) และช่วยในการติดตามตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Variable affecting to SEU) ตามกรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ
   


    

 
ติดต่อสอบถาม
คุณชุติมา เจียระไนมณี  085-047-3942
   
 
 Download
   
 
 
 
  กรุณาส่งใบสมัครที่ : training@emcei.com 

  ตารางแผนการจัดอบรม (ปิดรับสมัครก่อนอบรมสองสัปดาห์)

 
รุ่นที่
หลักสูตรอาคาร
วันที่จัด
โรงแรม
จังหวัด
จำนวนคน
 
1
กลุ่มโรงพยาบาล, โรงแรม
หรืออื่นๆ

9-11 สิงหาคม 2559
โรงแรมเอส. ดี.
อเวนิว

กทม.
55
 
2
กลุ่มโรงเรียน, อาคารสำนักงาน
หรืออื่นๆ

23-25 สิงหาคม 2559
โรงแรมริชมอนด์
นนทบุรี
55
 
3
กลุ่มอาคารสำนักงาน,
โรงแรมขนาดกลางหรืออื่นๆ

 13-15 กันยายน 2559 โรงแรมเดอะคัล
เลอร์ ลิฟวิ่ง

สมุทรปราการ
55
 
4
กลุ่มโรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงแรม, อาคารหรืออื่นๆ
11-13 ตุลาคม 2559
โรงแรมเอเชีย พัทยา
ชลบุรี 55
  5
กลุ่มอาคารสำนักงาน, โรงแรม
ขนาดเล็กหรืออื่นๆ

1-3 พฤศจิกายน 2559
 โรงแรมริชมอนด์    นนทบุรี 55
  6 กลุ่มโรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงแรม, อาคารหรืออื่นๆ
15-17 พฤศจิกายน 2559
 โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา
ชลบุรี
55
  7  กลุ่มโรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงแรม,
อาคารหรืออื่นๆ

29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2559
 โรงแรมกรุงศรี
ริเวอร์

อยุธยา 55
 
8
กลุ่มโรงเรียน, อาคารสำนักงานหรืออื่นๆ
13-15 ธันวาคม 2559
โรงแรมรอยัลซิตี้
กทม.
55
   9  กลุ่มโรงพยาบาล, โรงแรมหรืออื่นๆ
 17-19 มกราคม 2560
โรงแรมเดอะ
คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

สมุทรปราการ 55


Current Pageid = 31