Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
  Download VDO และ
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน
     

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
Organization Structure
 
 
            บริษัทเอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด และสถาบันเชี่ยวชาญการรับรองระบบการจัดการพลังงาน (สชพ.) มีโครงสร้างองค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้
 
   

 
Training Department (ฝ่ายฝึกอบรม)
ให้บริการด้านการฝึกอบรม แนะนำการจัดการพลังงาน
 


 

 
Technical Department (ฝ่ายเทคนิค)
 ให้บริการด้านตรวจประเมิน และรายงานการรับรองประสิทธิภาพ ประเครื่องจักรต่างๆ
 
ให้บริการด้านการพัฒนาเกณฑ์ การให้รางวัลการจัดการพลังงาน  สำหรับกลุ่มองค์กร หรือเครือ อุตสาหกรร


 
Certification Department
 
(ฝ่ายรับรองระบบ)
 ให้บริการด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

 


Current Pageid = 8