Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
  Download VDO และ
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน
     

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Technical Department (ฝ่ายเทคนิค)
  
              
ให้บริการด้านตรวจประเมิน และรายงานการรับรองประสิทธิภาพ ประเครื่องจักรต่างๆ อาทิเช่น 
 
   


ครื่องผลิตน้ำเย็น 
  ตรวจประเมิน และรายงานการรับรองประสิทธิภาพ
  และให้คำแนะนำการปรับปรุงตัวแปรต่างๆ 
  ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

 

เครื่องผลิตไอน้ำ  
  ตรวจประเมิน และรายงานการรับรองประสิทธิภาพ

  และให้คำแนะนำการปรับปรุงตัวแปรต่างๆ 
  ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

 

ครื่องอัดอากาศ
  ตรวจประเมิน และรายงานการรับรองประสิทธิภาพ
  และให้คำแนะนำการปรับปรุงตัวแปรต่างๆ 
  ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

 

  ตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
 


Current Pageid = 10