Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
  Download VDO และ
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน




  



   

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
 Certification Department (ฝ่ายรับรองระบบ)
             
                       ให้บริการด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และมาตรฐาน ISO 50001 โดยส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างแท้จริง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรต่างๆ ที่ขอการรับรองการจัดการพลังงาน การให้บริการของ EMCEI  ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงาน มีความรวดเร็วในการให้บริการ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริหารของ EMCEI


   



Current Pageid = 9