Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
  Download VDO และ
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน
     

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
Group Company Development Department
(ฝ่ายพัฒนากลุ่มองค์ร) 
   
 
               ให้บริการด้านการพัฒนาเกณฑ์ การให้รางวัลการจัดการพลังงาน
กับบริษัท
ในเครือของ กลุ่มบริษัทเพื่อให้บริษัทต่างๆ ในเครือของอุตสาหกรรม
ได้พัฒนาเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถระบุโอกาสในการปรับปรุง 
(GAP)
ทำให้ผู้บริหารเครือ
สามารถติดตามพัฒนาการของบริษัทต่างๆ ในเครือได้โดยเกณฑ์
ที่พัฒนาอยู่บนพื้นฐาน ข้อบังคับการจัดการพลังงาน ตามกฎหมาย,  ISO 50001 
และรางวัล Prime Minister Industrial Award (Energy Management)
ซึ่งถูกออกแบบให้เฉพาะสำหรับกลุ่มองค์กร หรือเครือ เช่นอุตสาหกรรมอาหาร 
 ปิโตรเคมี   ฯลฯ 

   

   


Current Pageid = 12